O projektu

POVZETEK

Turisti težko dobijo vsebinsko povezane informacije še posebej o skupnih avstrijsko-slovenskih ponudbah. Turistični uradi običajno predlagajo pripravljene nacionalne oglede, zato turisti ne obiščejo vseh lokacij, ki jih zanimajo, ponudniki storitev pa privabijo manj obiskovalcev.

Cilj projekta je ustvariti skupni avstrijsko-slovenski inteligentni turistični informacijski center - mrežo ponudnikov storitev in turističnih uradov, občin, turistov in državljanov, ki jih podpirajo IKT storitve z namenom krepitve stalnega sodelovanja med njimi. Center bo omogočal boljšo čezmejno turistično izmenjavo ter sodelovanje in prenos znanja med ponudniki turističnih storitev.

Glavni rezultat projekta bo AS-IT-IC. Podporni podsistemi bodo: Virtualni asistent za pogovarjanje v naravnem jeziku in opravljanje storitev v skladu z zahtevami turistov, Komunikaciranje med turisti, virtualnimi asistenti, informacijskimi delavci v turističnih in lokalnih skupnostih, inštitucijami in zainteresiranimi občani, Vključitev obstoječih informacijskih virov od baz do podatkovnih skladišč na interoperabilen način skladno z odprtimi podatki, Priporočilni sistem za načrtovanje poti glede na želje uporabnikov, Mreža/socialno omrežje turističnih storitev in storitev lokalnih skupnosti.

Sistem bo turistom pomagal pri načrtovanju njihovih čezmejnih obiskov, jih spodbujal k odkrivanju manj znanih zanimivosti in jim omogočal kvalitetnejše izpolnjevanje želja kot obstoječi sistemi. Lokalne skupnosti bodo obiskovalcem učinkoviteje ponujale lokalne storitve in informacije, npr. organizator lahko vključi obisk obrtnika/umetnika glede na želje in tako poveča prodajo. Turistični delavci bodo dobili boljši in kvalitetnejši dostop do globalnih turistov. Novi pristop je predvsem integracija virtualnih in človeških storitev iz Avstrije in Slovenije v enotno funkcionalnost, ki bo zagotovila boljše informiranje, privabila več turistov in podaljšala njihove obiske.

PARTNERJI

IJS je najpomembnejši raziskovalni inštitut v Sloveniji in se na področju mednarodnega sodelovanja dosledno uvršča med okoli 50 najboljših raziskovalnih centrov v Evropi. Na IJS je zaposlenih okoli 1000 raziskovalcev in doktorskih študentov, ki trenutno sodelujejo v več kot 300 mednarodnih projektih.

Poslanstvo IJS je spodbujanje znanosti in raziskav ter uvajanje novih sistemov. IJS bo zagotovil večino novih inteligentnih informacijskih rešitev, ki jih razvija in uvaja, kot so virtualni asistenti, priporočilni sistemi in rešitve za podporo ohranjanja kulturne dediščine.

JSI logo

Inštitut za tehnologijo programske opreme (The Institute for Software Technology ) ima aktivno vlogo v mednarodni raziskovalni skupnosti zaradi njegovega sodelovanja v različnih temeljnih raziskovalnih projektih, kot je Avstrijski raziskovalni sklad (FWF), Avstrijske agencije za promocijo raziskav (Austrian Research Promotion Agency), evropskih raziskovalnih programov FP6, FP7, Obzorje 2020. Inštitut se osredotoča na področja, kot so izvedba testnih primerov, testiranje na osnovi modelov, odpravljanje napak in uporabo tehnik umetne inteligence, kot je diagnostika napak na osnovi modelov in priporočilni sistemi.

Zaradi svoje dolgoletne vpetosti v strokovno javnost (članstvo v programskih odborih, prispevki na pomembnih konferencah, kot so FASE, EICAI, ASE), ima Inštitut za tehnologijo programske opreme odličen dostop do mednarodne mreže raziskovalcev in strokovnega znanja in izkušenj v navedenih področjih. Na področju informacijskih sistemov razpolaga predvsem s pomembnimi strokovnimi znanji inteligentnih sistemov in umetne inteligence, na primer uporabe ne-enakomernega učenja (non-monotonic reasoning) in spletnih priporočilnih sistemov.

IST logoTUG logo

Javni zavod Spotur je bil ustanovljen leta 2009 z namenom izvajanja različnih nalog in aktivnosti javnega pomena na področjih turizma, športa, mladinskih in socialnih programov na območju mestne občine Slovenj Gradec. Na področju turizma zavod izvaja predvsem naloge, povezane s promocijo turistične ponudbe Slovenj Gradca in okolice, informiranjem obiskovalcev in turistov, z razvojem novih turističnih produktov in programov povezovanjem vseh deležnikov na področju turizma, zagotavljanjem strateškega razvoja turizma ter organizacijo prireditev javnega pomena.

Javni zavod SPOTUR sodeluje s številnimi sorodnimi institucijami tako na območju Koroške jkot širše in je pomemben partner pri delovanju Regionalne destinacijske organizacije Koroške (ki deluje pod okriljem Regionalne razvojne agencije). JZ SPOTUR je aktivno sodeloval pri nekaterih mednarodnih projektih, na primer DUO Kunsthandwerk in Anders ist normal / Drugačnost je normalna (AIN DJN), ki so se izvajali v okviru programa Slovenija - Anstrija v prejšnjem programskem obdobju. Projekt AIN DJN je bil povezan z oblikovanjem in promocijo turistične ponudbe za osebe s posebnimi potrebami. Dejavnost turističnega informiranja JZ SPOTUR se izvaja v okviru Turistično informacijskega centra (TIC-a), ki se nahaja v mestnem jedru Slovenj Gradca. V TIC-u so na voljo turistične informacije tako za Slovenj Gradec z okolico kot tudi za celotno Koroško regijo in ostala območja Slovenije

SPOTUR logo

Združenje občin Slovenije (ZOS) je interesno združenje slovenskih občin s statusom reprezentativnega zastopnika lokalnih interesov, ki ga je pridobilo z objavo akta o ustanovitvi, statuta in odločbo Ministrstva RS za notranje zadeve v Uradnem listu RS št.97/2002.

ZOS deluje kot informacijsko središče, saj medijem posreduje informacije o aktualnih temah s področja lokalne samouprave in na ta način ozavešča javnost o pomenu lokalne samouprave. Občine so o delu združenja obveščene prek vsakodnevnih novic, ki jih prejemajo v elektronski obliki in so tudi objavljene na spletnih straneh ZOS.

ZOS z organizacijo seminarjev, posvetov in drugih vrst izobraževanja usposablja zaposlene v občinskih upravah in javnih podjetjih ter nudi druge konkretne projekte s ciljem modernizacije in profesionalizacije zaposlenih v občinskih upravah ter javnih podjetjih.

Zavzema se tudi za javno upravo blizu ljudem oz. državljanom prijazno javno upravo, za uravnotežen in trajen razvoj občin in regij, za ohranjanje podeželja, za prenovo industrijskih in urbanih središč, za tesnejše sodelovanje lokalnih skupnosti z domačimi in tujimi gospodarskimi subjekti, za povečanje kakovosti življenja tako na podeželju kakor tudi v industrijskih in urbanih središčih.

ZOS logo

Graz Tourism in City Marketing je uradna turistična organizacija mesta Gradec, ustanovljena leta 1990. Dvainpetdeset odstotkov podjetja je v lasti mesta Gradec, štiriindvajset odstotkov pa v lasti turistične organizacije Graz Tourist Board. Graz Tourism deluje že od leta 1995 na spletni strani www.graztourismus.at v nemškem, angleškem in italijanskem jeziku. Spletna stran vsebuje celovite turistične informacije. Obstajajo portali za končnega uporabnika, članki, namenjeni organizatorjem kongresnih dogodkov in potovanj. Poleg organizacije Graz Tourism deluje spletna stran www.regiongraz.at in storitve tudi za okoliško regijo mesta Gradec.

GRAZ logo

ČASOVNICA